หลักสูตรอบรม

Bureau of Information Technology
Bureau of Information Technology
Bureau of Information Technology
Bureau of Information Technology
Bureau of Information Technology
Bureau of Information Technology
Bureau of Information Technology
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

การชำระค่าลงทะเบียน 2 ช่องทางดังนี้

บุคคลทั่วไป
ชำระด้วยตนเอง : ที่หน่วยการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โอนผ่านบัญชีธนาคาร : เลขที่บัญชี 551-3-00559-9 ชื่อบัญชี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมแจ้งหลักฐานการโอนเงิน รายละเอียดการออกใบเสร็จให้ครบถ้วน ส่งมาที่ FAX : 043-202351 หรือ Email : ampai@kku.ac.th

บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทำหนังสือแจ้งการสมัครเข้ารับการอบรมฯ ไปยังสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 30 วัน และรอการยืนยันการเปิดหลักสูตร และหนังสือแจ้งชำระค่าลงทะเบียนอบรมจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนผ่านระบบ KKUFMIS ต่อไป

หมายเหตุ
การชำระค่าลงทะเบียน (กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมวันแรกของหลักสูตรอย่างน้อย 30 วัน) จะไม่มีการสำรองที่นั่งล่วงหน้า การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ติดต่อชำระค่าลงทะเบียนได้ที่คุณอำไพ พงษ์สุวรรณ (หน่วยการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.) ก่อนวันอบรมวันแรกของหลักสูตรอย่างน้อย 30 วัน โทรศัพท์ : 043-009700 ต่อ 42042 หรือ E-Mail : ampai@kku.ac.th Fax : 043-202351 สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสมฤทัย ปั้นพานิช โทรศัพท์: 043-009700 ต่อ 42050 หรือ E-Mail : somrutai@kku.ac.th

หนังสือขออนุมัติเปิดหลักสูตรอบรมปีงบประมาณ 2561

 1. หนังสือเชิญอบรม บุคลากร และนักศึกษา มข ปีงบประมาณ 2561
 2. หนังสือเชิญอบรม บุคคลทั่วไป ปีงบประมาณ 2561
 3. หนังสือขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561ไตรมาสที่ 1-2
 4. หนังสือขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 (พร้อมรายละเอียดโครงการ)ไตรมาสที่ 1-2
 5. หนังสือยืนยันการสมัครการเข้ารับการอบรม ปีงบประมาณ 2561
 6. บันทึกข้อความขอไปอบรม 2561 (สำหรับบุคลากร และนักศึกษาฝึกงาน ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.)
 7. หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนวันอบรม หลักสูตร Basic Hacking and Prevention ที่อธิการบดีได้ลงนามแล้ว
 8. หนังสือขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561พร้อมรายละเอียดโครงการ ไตรมาสที่ 3-4
 9. หนังสือขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3-4
 10. หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนวันอบรมหลักสูตร Adobe Captivate
 11. หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนวันอบรม หลักสูตร การเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย Cacti 
 12. หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนวันอบรมและชื่อหลักสูตร จาก "หลักสูตร RouterOS" เป็น "หลักสูตรการออกแบบและตั้งค่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร" ที่ อธิการบดีได้ลงนามแล้ว
 13. หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนวันอบรม หลักสูตร Adobe Premiere ที่ อธิการบดี ได้ลงนามแล้ว
 14. หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนวันอบรม หลักสูตร สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แบบ Motion Graphic ด้วย Adobe After Effect ที่ได้รับการอนุมัติจากท่านอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว